3. O grupie kapitałowej SuperDrob

102-2, 102-5, 102-7, 102-45

Grupa Kapitałowa SuperDrob zrzesza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, które pozwalają na integrację pionową całego procesu produkcyjnego „od pola do stołu”. Wszystkie spółki są własnością prywatną.

SuperDrob S.A

Zajmuje się produkcją wyrobów z drobiu. W ofercie firmy jest zarówno mięso surowe, jak i wędliny czy dania convenience.

ŁukPasz

Wytwórnia pasz zajmująca się produkcją pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla kurcząt.

Avet

Zakres jej działalności obejmuje obsługę usług weterynaryjnych, w szczególności stad hodowlanych, wylęgu piskląt (ZWD* Stoczek i ZWD Turka) oraz częściowo hodowców brojlerów.

* Zakład wylęgu drobiu.

SuperTrans

firma zajmująca się transportem. Specjalizuje się w transporcie chłodniczym, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych oraz żywca drobiowego.

StoFarm

Spółka powołana do pozyskiwania terenów pod inwestycje. Zajmuje się również profesjonalnym załadunkiem drobiu i myciem obiektów inwentarskich.

Integra

Firma istniała jako odrębna spółka do 2.01.2019 roku. W jej kompetencji leżał nadzór nad wylęgarniami drobiu oraz współpraca z hodowcami. Cały zakres obowiązków przejął Dział Surowcowy SuperDrob.

SuperBuffet

Firma zajmująca się cateringiem i obsługą stołówek dla pracowników przy zakładach SuperDrob.

SuperBuild

Spółka odpowiadająca za prowadzenie inwestycji. Specjalizuje się w budownictwie przemysłowym oraz realizuje projekty biurowe, mieszkaniowe, sklepowe i użyteczności publicznej.

3.1 Ryzyka

103-2

Dla funkcjonowania w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej SuperDrob ważna jest identyfikacja czynników ryzyka działalności, ocena skali występującego ryzyka oraz zastosowanie odpowiednich sposobów zabezpieczenia ryzyka działalności.

102-15

Ryzyka, jakie mogą występować w Grupie Kapitałowej SuperDrob:

Piktogramy_Artboard 1

Ryzyko zmiany zachowań konsumenckich, ograniczenie popytu.

Piktogramy-02

Ryzyko czynników pogodowych i klimatycznych.

Piktogramy-15

Ryzyko braku realizacji zamówień lub realizacji niepełnej.

Piktogramy-06

Utrata ciągłości działania, jak np. poważna awaria przemysłowa.

Piktogramy-07

Ryzyko sprzeniewierzenia majątku.

Piktogramy-08

Ryzyko wycieku danych osobowych

Piktogramy-09

Sabotaż.

Piktogramy-10

Ryzyko korupcji i nadużyć

Piktogramy-19

Ryzyko uzależnienia od strategicznych odbiorców.

Piktogramy-12

Ryzyko chorób zwierząt żywych.

Piktogramy-16

Ryzyko kradzieży i uszkodzenia mienia.

Piktogramy-13

Ryzyko handlowe – brak płatności za należności od odbiorców.

Piktogramy-14

Utrata reputacji.

Piktogramy-17

Zakłócenie w dostawie mediów.

Piktogramy-20

Ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Piktogramy-18

Zmiana właściwości produktów przez zmianę temperatury, np. rozmrożenie.

Piktogramy-11

Zakłócenia realizacji umów zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami..

Piktogramy-04

Ryzyka związane z funkcjonowaniem zakładów, np. wypadki BHP – upadek z drabiny, przewrócenie się, włożenie ręki do pracującego urządzenia, wyciek amoniaku, pożar itd.

Piktogramy-03

Ryzyko związane z polityką (zamknięcie granic, ograniczenie działalności sklepów) i pandemią.

Piktogramy-05

Zanieczyszczenie, skażenie produktów, nieprawidłowe parametry fizyko-chemiczne związane z nieodpowiednim przechowywaniem produktów

102-11, 103-2

Przeciwdziałanie i środki zapobiegawcze ważniejszych ryzyk operacyjnych zawarte są w planach ciągłości działania.

Przy planowaniu operacyjnym menedżerowie biorą pod uwagę wszelkie powyższe czynniki ryzyka, jak również przygotowują tak zwany plan pesymistyczny. Głównym faktorem uwzględnianym przy planowaniu są ceny surowców i koszt pracy ludzkiej, ponieważ te dwa czynniki stanowią największy udział w kosztach GK.

Najistotniejszym ryzykiem zagrażającym realizacji planu operacyjnego jest utrata ciągłości działania. Przy prowadzeniu działalności operacyjnej pomocne jest wtedy monitorowanie wykonania procedur dotyczących ryzyka – raportowanie (z uwzględnieniem wskaźników przyjętych dla konkretnego ryzyka) oraz regularne spotkania menedżerów operacyjnych poświęcone omawianiu istotnych kwestii dotyczących ryzyk. Proces monitoringu pozwala zarządowi na ocenę stopnia poprawności systemu zarządzania ryzykiem. Jesteśmy świadomi, że nie wszystko da się przewidzieć, ale chcemy zrobić jak najwięcej, by zminimalizować możliwe zagrożenia.

Zabezpieczenia:

  • Na wypadek zmiany zachowań konsumenckich: prowadzimy regularne badania rynku, których wyniki wykorzystujemy przy opracowywaniu nowych produktów.
  • Zastój w płatnościach: ubezpieczamy nasze należności oraz sprawujemy ciągły nadzór i kontrolę płatności.
  • Przeprowadzamy szkolenia i wdrażamy procedury BHP. Wprowadzamy w życie i egzekwujemy wykonywanie planów kontynuacji działania. Są tam opisane sposoby migracji ryzyk operacyjnych. Dyrektorzy produkcji wraz z menedżerami operacyjnymi spotykają się codziennie i omawiają ryzyka związane z planowaną działalnością.
  • Do polityki minimalizowania ryzyk zalicza się również wprowadzanie różnorakich polis ubezpieczeniowych. Najważniejsze z nich to: polisa od utraty zysku, polisa od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie należności, ubezpieczenie od skutków zanieczyszczeń produktu, ubezpieczenie podróży służbowych, ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo), ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie robót budowlanych, polisa środowiskowa od zanieczyszczenia środowiska, polisa od sprzeniewierzenia i oszustwa, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz maszyn od uszkodzeń.
  • Około 44% przychodów spółki SuperDrob to przychody z eksportu, dlatego prowadzimy również politykę zabezpieczeń zmiany kursów walut.