9.1 Tabela GRI

102-55

Numer wskaźnika

Tytuł wskaźnika

Wymagany na poziomie CORE

Wskaźniki poddane weryfikacji

Strona

Opis

Profil organizacji

GRI 102: Ogólne standardowe informacje (2016)

102-1

Nazwa organizacji

CORE

R2.

102-2

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

CORE

R2. R3. R3.4. R3.4. R3.4.

102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

CORE

R2. R2.

102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

CORE

R2. R2. R9.

102-5

Forma własności i struktura prawna organizacji

CORE

R3.

102-6

Obsługiwane rynki

CORE

R2.

102-7

Skala działalności

CORE

R2. R3. R3.2. R3.2.

102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

CORE

R6.

Dane zaraportowane dla spółki matki zatrudniającej ponad 85% pracowników grupy

102-9

Opis łańcucha dostaw

CORE

R5.3.

102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

CORE

Tabela GRI

Otwarcie Wytwórni Pasz ŁukPasz, zakup nowego zakładu w Goleniowie

102-11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

CORE

R3.1.

102-12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

CORE

R1.

102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

CORE

R3.6.

102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

CORE

R1.

102-15

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

R1. R3.1.

102-16

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

CORE

R4.1.

102-17

Mechanizm dotyczący zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki

R6.

Ład organizacyjny

102-18

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

CORE

R2.

Zaangażowanie interesariuszy

102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

CORE

R4.2.

102-41

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

CORE

Tabela GRI

W grupie nie występują zakładowe układy zbiorowe

102-42

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

CORE

R4.2.

102-43

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

CORE

R4.2.

102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

CORE

R4.2. R9.

Praktyka raportowania

102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

CORE

R3. R9.

102-46

Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

CORE

R9.

102-47

Zidentyfikowane istotne tematy

CORE

R4.2.

102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

CORE

R9. Tabela GRI

Jest to pierwszy raport CSR GK SuperDrob

102-49

Zmiany w raportowaniu

CORE

Tabela GRI

Brak

102-50

Okres raportowania

CORE

R9. Tabela GRI

01.01.2018 – 31.12.2019

102-51

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

CORE

R9. Tabela GRI

Brak

102-52

Cykl raportowania

CORE

R9. Tabela GRI

Dwuletni

102-53

Dane kontaktowe

CORE

R9.

102-54

Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

CORE

R9.

102-55

Indeks GRI

CORE

Tabela GRI

102-56

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

CORE

R9. Audyt

Podejście do zarządzania

103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

CORE

R1. R4.2.

103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

CORE

R5.1. R5.2. R5.4. R6. R6.3. R7.1.

103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

CORE

R3.3. R5.5. 19, 43

Ujawnienia tematyczne

Tematy środowiskowe

GRI 302: Energia (2016)

302-1

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

R7,2.

302-3

Intensywność zużycia energii

Tabela GRI

2,212 GJ/t w 2018 r.
i 2,171 GJ/t żywca w 2019 r.

302-4

Redukcja zużycia energii

R7,2.

GRI 303: Woda (2016)

303-1

Łączny pobór wody w podziale na źródła

R7.3.

303-2

Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody

R7.3.

Spełniamy wymogi uzyskanych pozwoleń

303-3

Odsetek wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu przez organizację

R7.3.

GRI 305: Emisje (2016)

305-1

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

R7.4.

305-7

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

R7.4.

GRI 306: Ścieki i odpady (2016)

306-1

Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia

R7.5.

306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania

R7.5.

Tematy społeczne

GRI 401: Zatrudnienie (2016)

401-1

Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

R6.

401-2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

R6.

GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy (2016)

403-1

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy

R6.3.

21 osób – 0.85%

403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

R6.3. R6.

GRI 404: Szkolenia i edukacja (2016)

404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

R6.

Wskaźnik zaraportowany częściowo

404-2

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

R6.1.

GRI 405: Różnorodność i równość szans (2016)

405-1

Różnorodność wśród zarządu i pracowników

R6.

Wskaźnik zaraportowany częściowo

GRI 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji (2016)

406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii

R6.

GRI 410: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa (2016)

410-1

Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością

R6.3.

2,56%* SuperDrob nie zatrudnia pracowników ochrony, są to pracownicy firm ochroniarskich, z którymi podpisana została umowa na świadczenie usług