7.4 Emisja zanieczyszczeń

Udało nam się zmniejszyć pobór energii cieplnej z kotłowni węglowej w Karczewie dzięki instalacji amoniakalnej pompy ciepła. Jest ona przeznaczona do podgrzewania wody do celów technologicznych i użytkowych. Ciepło do tego procesu pobierane jest w wyniku skraplania przegrzanych oparów amoniaku. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła uzyskujemy Qk=680 kW mocy cieplnej do podgrzewania wody. Dało nam to możliwość zmniejszenia poboru ciepła z przyzakładowej kotłowni, co wpłynęło na zredukowanie emisji gazów do otoczenia.

Myślimy długofalowo o nowych inwestycjach. Tylko w zakładzie w Karczewie istnieje jeszcze kotłownia węglowa. W chwili obecnej spełnia ona wszelkie wymogi unijne dzięki instalacji nowych filtrów workowych. Do 2030 roku chcemy wykonać jej modernizację.

W pozostałych zakładach są kotłownie gazowe, w których inwestycje zakładające wprowadzenie dodatkowo skojarzonej gospodarki energetycznej są dużo prostsze do wykonania. Plany dotyczące instalacji fotowoltaicznych we wszystkich lokalizacjach chcielibyśmy zrealizować do czerwca 2021 roku.

305-7

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza. Waga istotnych emisji do powietrza (w tonach)
2018 2019
NOx 50,10 54,12
SOx 54,12 53,43
Lotne związki organiczne (LZO/ VOC) 0,53 1,25
Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP) 5,86 8,45
Pyły (PM) 5,74 6,81
Inne standardowe kategorie emisji do powietrza 106,71 108,35

305-1

Emisja gazów cieplarnianych [tCO2e]
Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 2018 2019
Emisja z procesów chłodniczych i wytwarzania pary CO2 27 361,58 28 398,19
Emisje węglowodorów fluoru (HFC) 0,026 0,065
Suma emisji bezpośrednich 27 361,61 28 398,26