7.5 Gospodarujemy odpadami (i ściekami)

7.5 Gospodarujemy odpadami (i ściekami)
Racjonalna gospodarka odpadami to dla nas nie tylko kwestia ich zgodnego z prawem zutylizowania, lecz także odpowiedni dobór firm, z którymi współpracujemy. Staramy się, by pozostałości po produkcji odbierały od nas podmioty, które wykorzystują je z jak największym pożytkiem dla nauki albo rolnictwa. To natomiast, co podlega tylko spaleniu, chcemy, by miało jak najmniejszy wpływ odorowy na nasze otoczenie i społeczność lokalną.

7.5 Gospodarujemy odpadami (i ściekami)
We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą DeVeris, która skupuje od nas krew brojlerów i wykorzystuje ją do odzysku osocza. Dzięki składnikom występującym w krwi drobiowej może być ona – przy zastosowaniu nowoczesnych metod – wykorzystana do wzbogacania produktów żywnościowych dla zwierząt. Znalezienie odbiorcy dla tego typu odpadu również pomogło nam w zmniejszeniu uciążliwości odorowych, ponieważ krew była jednym z głównych czynników ich występowania.

7.5 Gospodarujemy odpadami (i ściekami)
Produktami ubocznymi, które także udaje nam się sprzedać do ponownego wykorzystania, są pióra brojlerów, a także tak zwane odpady miękkie, z których produkowana jest mączka do paszy dla zwierząt. Zainwestowaliśmy w nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do zmniejszenia uciążliwości odorowych i w 2017 roku wykonaliśmy nowy biofiltr. Dzięki lepiej absorbującemu zapachy złożu kokosowemu zmniejszyliśmy do minimum nasz wpływ na komfort życia naszych sąsiadów w aspekcie emisji nieprzyjemnych zapachów.

306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody unieszkodliwiania
Waga odpadów w 2018 r. [Mg] Waga odpadów w 2019 r. [Mg]
odpady inne niż niebezpieczne odpady niebezpieczne odpady inne niż niebezpieczne odpady niebezpieczne
Ponowne wykorzystanie 30,03 0 32,52 0
Recykling 4 717,02 4,49 7 668,01 7,52
Odzysk (w tym odzysk energii) 3 957,69 0,40 3 652,32 0
Inne 0 0,11 0 1,49
Suma 8 704,74 5 11 352,85 9,01

Również w kwestii osadu ściekowego wprowadziliśmy zmiany. Naszym odbiorcą tego odpadu stały się znajdujące się w okolicy biogazownie. Dzięki temu, zamiast go spalać, osad jako odpad organiczny w 98% można wykorzystać do dalszego użytkowania w rolnictwie. Wytwarzana jest z niego energia elektryczna.

W 2018 i 2019 roku zainstalowaliśmy na wejściu do oczyszczalni ścieków w naszych zakładach tzw. czujnik zmętnienia, który sam dopasowuje pracę danej oczyszczalni po analizie ładunku, który do niej wpada. Dzięki temu zredukowaliśmy zużycie środków chemicznych, które teraz jest automatycznie dostosowane do bieżących potrzeb.

Woda używana w zakładzie przed odprowadzeniem do ścieków miejskich jest badana w naszych laboratoriach. Dzięki odpowiedniemu monitoringowi możemy podejmować działania mające na celu oczyszczenie ścieków w taki sposób, by zoptymalizować zużycie środków chemicznych. Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania i urządzenia służące do ciągłego monitoringu zarówno stacji uzdatniania wody, jak i podczyszczalni. Dzięki temu mamy pewność prawidłowości zachodzących tam procesów, a w wypadku jakiejkolwiek awarii nasza reakcja może być natychmiastowa.

306-1

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

2018

2019

Do przedsiębiorstw komunalnych 1 224 192 m3 1 393 266 m3

Wszystkie ścieki podlegają uzdatnieniu wewnątrz naszej organizacji.